مروری بر مرقس

ویدیوی مرور ما بر مرقس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. انجیل مرقس نشان می‌دهد: عیسی همان مسیح اسرائیل است که پادشاهی خدا را از طریق رنج، مرگ، و قیامش محقق می‌کند. …بیشتر بخوانید

مروری بر متی ۲۸-۱۴

ویدیوی مرور ما بر متی ۲۸-۱۴ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در متی، عیسی پادشاهیِ آسمانی خدا را بر زمین می‌آورد؛ و شاگردانش را دعوت به زندگی تازه از طریق مرگ و قیامش می‌کند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #مروری بر متی # کتاب‌مقدس# ویدیوهای کتاب‌مقدس

مروری بر متی ۱۳-۱ Matthew 1-13

ویدیوی مرور ما بر متی ۱۳-۱ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در متی، عیسی پادشاهیِ آسمانی خدا را بر زمین می‌آورد؛ و شاگردانش را دعوت به زندگی تازه از طریق مرگ و قیامش می‌کند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #مروری بر متی# کتاب‌مقدس# ویدیوهای کتاب‌مقدس

مروری بر عهد جدید New Testament Overview

ویدیوی مروری کلی ما بر عهد جدید را تماشا کنید. این ویدیو طراحی ادبی کلِ عهد‌جدید که ادامه‌ی روایات کتاب‌مقدس عبری (عهد عتیق) می‌باشد را تقسیم‌بندی می‌کند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #عهد جدید # کتاب‌مقدس# ویدیوهای کتاب‌مقدس

تولد عیسی: لوقا ۱-۲ The Birth of Jesus: Luke 1-2

در اولین قسمت از مجموعه‌ پنج قسمتی انجیل لوقا، ما به وقایع بی‌نظیری درباره‌ تولد عیسی می‌پردازیم. شرایط محقرانه‌ خانواده‌ او و موقعیت پایین آنها در جامعه‌ اسرائیل، حکایت از ماهیت پادشاهی متفاوت عیسی دارد. The first in a five-part series on the Gospel of Luke. We explore the amazing events surrounding the birth of Jesus. The humble conditions of his family and their low status in Israelite society foreshadow the upside-down nature of Jesus’ kingdom. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب_مقدس #BibleProject #تولد_عیسی

سفرهای بشارتی پولس: اعمال رسولان ۱۳-۲۰ Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20

سفرهای بشارتی پولس: اعمال رسولان ۱۳-۲۰ پولس رسول چطور در امپراطوری روم سفر می‌کرد و خبر خوش درباره‌ عیسای قیام کرده را اعلام می‌کرد؟ چه چیز باعث شد تا شهر به شهر جوامع عیسوی جدیدی تاسیس کند؛ و مردم چطور به پیام او پاسخ می‌دادند؟ در سومین ویدیوی ما درباره‌ کتاب اعمال رسولان، به این موضوع و موضوعات بیشتری، خواهیم پرداخت. What was it like for the apostle Paul to travel around the Roman Empire announcing the good news about the risen Jesus? What drove him to plant new Jesus communities in city after city, and how did people respond to his message? In our third video on the book of Acts, we’ll explore all of this and more. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب_مقدس #BibleProject #سفرهای_بشارتی_پولس

مروری بر اِستر

ویدیوی مرور ما بر اِستر که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در کتاب استر، خدا از دو اسرائیلی استفاده می‌کند تا قومش را از نابودی حتمی نجات دهد؛ بدون اینکه به طور مشخص اسمی از خدا و عمل او آورده شود. کتاب‌مقدس# ویدیوهای کتاب‌مقدس# مروری بر اِستر#

پنطیکاست: اعمال رسولان ۱-۷ Pentecost: Acts 1-7

کتاب اعمال رسولان نشان می‌دهد، چطور خدا با احیای برکتش برهمه‌ قوم‌ها از طریق نسل ابراهیم -عیسای ناصری- وعده‌های گذشته‌ی خود را به انجام رساند. در این ویدیو، خواهیم دید چطور عیسی و روح القدس، قوم اسرائیل را احیا می‌کنند و آنها را آماده می‌کنند تا خبر خوش را به همه‌ قوم‌ها برسانند. The book of Acts shows how God fulfilled His ancient promises to restore His blessing to all the nations through the offspring of Abraham: Jesus of Nazareth. In this video, we'll explore how Jesus and the Spirit renew the people of Israel and prepare them to announce good news to the nations. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب_مقدس #BibleProject #پنطیکاست

پولس رسول: اعمال رسولان ۸-۱۲ The Apostle Paul: Acts 8-12

پولس رسول: اعمال رسولان ۸-۱۲ این ویدیو از اعمال رسولان ۱۲-۸ نشان می‌دهد چطور روحِ خدا پیروان عیسی را از یک گروه کوچک از یهودیان مسیحی در اورشلیم، به جنبش چند قومیتی تبدیل کرد که به سرعت در همه‌ قوم‌ها منتشر شد. Our video on Acts 8-12 explores how God’s Spirit transformed Jesus’ followers from a small collective of messianic Jews in Jerusalem, into a multi-ethnic movement that quickly spread throughout the nations. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب_مقدس #BibleProject #پولس_رسول

پسر گمشده: لوقا ۹-۱۹ The Prodigal Son: Luke 9-19

بخش سوم، قسمت مرکزی انجیل لوقاست. عیسی اعلام خبر خوشِ بحث برانگیزش را در طول سفر طولانی خود به اورشلیم ادامه می‌دهد، که درگیری با رهبران مذهبی اسرائیل را افزایش می‌دهد. این تنش، زمینه را برای صحبت درباره مَثل معروف پسر گمشده را فراهم می‌کند. Part three explores the central part of Luke's Gospel. Jesus continues his controversial announcement of good news for the poor during his long road-trip to Jerusalem, which increases conflict with Israel’s religious leaders. This tension provides the setting for the famous parable of the Prodigal Son. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب_مقدس #BibleProject #پسر_گمشده

زندانی در روم: اعمال رسولان ۲۱-۲۸Bound for Rome: Acts 21-28

زندانی در روم: اعمال رسولان ۲۱-۲۸ در ویدیوی آخر از مجموعه‌ اعمال رسولان، آخرین سفر پولس به اورشیم و سپس زندان روم را دنبال می‌کنیم. ولی برخلاف انتظار، جفای پولس او را به قلب امپراطوری روم، جایی ‌که باید پادشاهی خدا را به قوم‌ها اعلام کند، می‌برد. In the final video in our Acts series, we trace Paul’s final journey to Jerusalem and then into a Roman prison. But paradoxically, Paul’s suffering leads him into the heart of the Roman empire where he gets to announce God’s Kingdom over the nations. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب_مقدس #BibleProject #زندانی_در_روم

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است