مروری بر اشعیا ۶۶-۴۰

ویدیوی مرور ما بر اشعیا ۶۶-۴۰ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. اشعیا اعلام می‌کند که داوری خدا، اسرائیل را پاک خواهد کرد و قومش را برای ظهور پادشاه مسیحایی و اورشلیم جدید آماده خواهد کرد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #اشعیا…ادامه مطلب

مروری بر اشعیا ۳۹-۱

ویدیوی مرور ما بر اشعیا ۳۹-۱ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. اشعیا اعلام می‌کند که داوری خدا، اسرائیل را پاک خواهد کرد و قومش را برای ظهور پادشاه مسیحایی و اورشلیم جدید آماده خواهد کرد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #اشعیا

مروری بر اول و دوم پادشاهان

ویدیوی مرور ما بر اول و دوم پادشاهان که طراحی ادبی این دو کتاب و جریان فکری آنها را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در اول و دوم پادشاهان، پسر داوود پادشاه - سلیمان - اسرائیل را به شکوه و عظمت می‌رساند؛ اما بعد شکست می‌خورد و اسرائیل گرفتار جنگِ داخلی و در نهایت نابودی و تبعید می‌شود. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #پادشاهان

مروری بر دوم سموئیل

ویدیوی مرور ما بر دوم سموئیل که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در کتاب دوم سموئیل، داوود وفادارترین پادشاه نسبت به خدا می‌باشد، اما بعد سرکشی می‌کند که منجر به فروپاشی نِسبی خانواده و قلمرو‌ او می‌شود. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #سموئیل

مروری بر اول سموئیل

ویدیوی مرور ما بر اول سموئیل که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در اول سموئیل، خداوند برخلاف میل خود پادشاهانی برای فرمانروایی بر قوم اسرائیل انتخاب می‌کند؛ پادشاه اول نافرمانی می‌کند، اما پادشاه دوم -داوود- جایگزینِ وفاداری می‌باشد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #سموئیل

مروری بر داوران

ویدیوی مرور ما بر داوران که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در کتاب داوران، قوم اسرائیل از خدا دور شده و با عواقب آن مواجه می‌شود. و خدا داوران را برمی‌انگیزد و شاهد چرخه‌ای از طغیان، توبه، و احیا هستیم. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #داوران

مروری بر یوشع

ویدیوی مرور ما بر یوشع که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. پس از مرگ موسی، یوشع رهبری اسرائیل را به عهد می‌گیرد؛ و آنها در سرزمین وعده، که توسط کنعانیان اشغال شده بود، ساکن می‌شوند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #یوشع

مروری بر تثنیه

ویدیوی مرور ما بر تثنیه که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در تثنیه، موسی آخرین سخنان و نصایح را به قوم اسرائیل می‌کند و قبل از اینکه به سرزمین وعده بروند به آنها هشدار می‌دهد تا به خدا وفادار بمانند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #تثنیه

مروری بر اعداد

ویدیوی مرور ما بر اعداد که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در کتاب اعداد، قوم اسرائیل در مسیر رسیدن به سرزمین وعده از بیابان عبور می‌کند؛ و به دلیل سرکشی مکرر با عدالت خدا و بعد با بخشش او مواجه می‌شود. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #اعداد

مروری بر لاویان

ویدیوی مرور ما بر لاویان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در لاویان، خدای مقدس اسرائیل، آنها را می خواند تا به جای زندگی در گناه، بواسطهٔ انجام یک سری مراسم و تشریفات مقدس، در حضور او زندگی کنند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #لاویان

مروری بر خروج ۴۰-۱۹

ویدیوی مرور ما بر خروج ۴۰-۱۹ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در خروج، خدا قوم اسرائیل را به بستن پیمانی فرامی‌خواند و در میان آنها در خیمهٔ اجتماع سکونت می‌کند؛ اما قوم اسرائیل سرکشی می‌کند و این ارتباط را از بین می‌برد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #خروج