Dziko La Kum’mawa Kwa Mtsinje Wa Yordano Ndi Gawo La Kalebe

Kutsiriza Nkhondo Ya Kum’mwera Ndi Kupita Kumpoto Kwa Kanani

A Gibeoni Ndi Nkhondo Yochokera Kum’mwera

Israyeli Alephera kugonjetsa Ai Kenaka Tiona Kupasuka kwake

Kugonjetsa Mudzi Wa Yeriko

Zinthu Zitatu Zochitika Komanso Zofunika Kwambiri

Israyeli Aoloka Mtsinje Wa Yordano

Yoswa Atenga Ulamuliro Pa Israyeli

Chiyambi Cha Bukhu La Yoswa, Yoswa Atenga Udindo Ndi

Nyimbo Ya Mose, Mdalitso Ndi Imfa Yake Ulamuliro Wake

Moyo Ndi Zabwino Kulinganiza Ndi Imfa Ndi Zoyipa; Kusintha Kwa Utsogoleri

Kulembetsa email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Zikomo polembetsa kuti muzilandira zizidziwiso kuchokera ku TWR360

Zina zofunikira zikusowekera