ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 3:9-4:2

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 2:36-3:8

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 2:8-35

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 1:57-2:7

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 1:20-56

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 1:1-20

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ εισαγωγή

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 26:40-27:34

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 26:1-39

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 25:5-55

ΛΕΥΙΤΙΚΟ 24:1-25:4