Itorero mu isi

Itorero ry’I Filadelifiya ryo rishushanya amatorero y’ububyutse riboneka ko ari itorero ryakunze cyane kwiga ijambo ry’Imana.

Ibyahishuwe 2:16-3:2

Itorero ry’I Filadelifiya ryo rishushanya amatorero y’ububyutse riboneka ko ari itorero ryakunze cyane kwiga ijambo ry’Imana.

Ibyahishuwe 2:12-15

Itorero ry’I Tuwatira twabonye ko rishushanya itorero ry’I Roma (ari ryo rizwi nka Catholique) ya none. Iri torero Kristo yararishimye ariko arigaya kuko hari imihango ya gipagani yivanze no kwizera kwabo. Itorero ry’I Sarudi naryo twabonye ko rishushanya aba protestant. Iri torero ryo Kristo arigayira kuba batagishoboye gutegereza kugaruka kwe mu isi.

Itorero mu isi

Itorero ry’I Tuwatira twabonye ko rishushanya itorero ry’I Roma (ari ryo rizwi nka Catholique) ya none. Iri torero Kristo yararishimye ariko arigaya kuko hari imihango ya gipagani yivanze no kwizera kwabo. Itorero ry’I Sarudi naryo twabonye ko rishushanya aba protestant. Iri torero ryo Kristo arigayira kuba batagishoboye gutegereza kugaruka kwe mu isi.

Ibyahishuwe 2:8-12

Mu itorero ry’I Perugamo Yesu Kristo yabashimiye ko baharanira kandi bakarwanya uhakana ubumana bwa Kristo, ndetse anabashimira ko bamwe muri bo bemeye no gupfa ku bwo kwizera Kristo, ariko abagayira kuba barijanditse mu nyigisho za Balamu no mu myizerere y’Abanikolayiti.

Itorero mu isi

Mu itorero ry’I Perugamo Yesu Kristo yabashimiye ko baharanira kandi bakarwanya uhakana ubumana bwa Kristo, ndetse anabashimira ko bamwe muri bo bemeye no gupfa ku bwo kwizera Kristo, ariko abagayira kuba barijanditse mu nyigisho za Balamu no mu myizerere y’Abanikolayiti.

Ibyahishuwe 2:4-7

Kristo yashimye itorero ry’I Simuruna rizwiho kuba ari itorero ry’abahowe kuvuga Kristo. Nubwo ryarimo abakene ariko Kristo yahamije ko ari abakire mu buryo bw’umwuka kuko nyuma y’amakuba barimo babikiwe ikamba ry’iteka ryose. Nyamara itorero ry’I Perugamo Kristo yararigaye kuko ryarimo iyobokamana ripfuye.

Itorero mu isi

Kristo yashimye itorero ry’I Simuruna rizwiho kuba ari itorero ry’abahowe kuvuga Kristo. Nubwo ryarimo abakene ariko Kristo yahamije ko ari abakire mu buryo bw’umwuka kuko nyuma y’amakuba barimo babikiwe ikamba ry’iteka ryose. Nyamara itorero ry’I Perugamo Kristo yararigaye kuko ryarimo iyobokamana ripfuye.

Ibyahishuwe 2:1-4

Efeso ni itorero ryarangwaga n’umwete no kwihangana, ndetse batangiye bakunda Kristo ariko birangira batangiye gucika intege. Ndetse tubona ko n’urukundo bamukundaga rwakomezaga kurangira. Ntirwakomeza kumera nk’urwa mbere.

Itorero mu isi

Efeso ni itorero ryarangwaga n’umwete no kwihangana, ndetse batangiye bakunda Kristo ariko birangira batangiye gucika intege. Ndetse tubona ko n’urukundo bamukundaga rwakomezaga kurangira. Ntirwakomeza kumera nk’urwa mbere.

Ibyahishuwe 1:19-20

Kristo yahaye ubutumwa Yohana ngo amenyeshe amatorero arindwi yo muri Asiya nto ibyerekeranye n’uko bitwara. Muri ayo matorero harimo ayo yashimye andi arayagaya. Tubona ko Kristo yashimye itorero rya Efeso kuko bagiraga umwete no kwihangana ariko kandi arabagaya kuko batari bakimukunda nka mbere