Sabuuradda 121:1-126:6

Sabuuradaha meelo-koridda

Sabuuradaha sarfarada iyo Gabayada meelokoridda

Sabuuradda 122:1-125:1

Sabuurka mahadnaqa iyo dulmigii reer Qedaar

Sabuuradda 119:45-121:8

Waxyi ka hadlaya Masiixa iyo Amaanta Hadalka Ilaah

Sabuuradda 116:2-119:45

Sabuurado ka hadlaya silicii Masiixa iyo Ilaah ammaan

Sabuuradda 113:2-116:1

Hoggaamin iyo in Ilaah neceb yahay asnaamta

Email Sign-up

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messaging from the world's most powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo