Hoosheeca 3:5-4:2

Caddaalad darro iyo Sinada ayaa ku batay Israa'iil

Hoosheeca 2:21-3:4

Muddo dheer Israa'iil ma lahaan doonto Boqor

Israa'iil oo wakhtigoodu samaan doono

Hoosheeca 2:15-18

Dembigii ay reer binu Israa'iil u jireen

Hoosheeca 1:10-2:7

Waxyi ku saabsan soo-laabashada Israa'iil

Hoosheeca 1:1-9

Hoosheeca Hordhac 2