Hubaasha iyo Silica Injiilka

1 Tesaloniika 1:4-5

1 Tesaloniika 1:2-3

Rumaysad, Rajo iyo Jacayl

Rumaysad, Jacayl, iyo Rajo

1 Tesaloniika Hordhac, 1:1

Abuuraha, Hoggaamiyaha, iyo Xaakinka

Ishacyaah 65:3,66:1-24

Xaaladda dadka dunida oo la caddaynayo

Xaaladda ba'an ee dadka oo la caddaynayo

Rabbigu wuxuu xusuustaa Naxariis markuu caroodo