Petulu yavali 3:1-7

Petulu yavali 2:21-22

Petulu yavali 2:10-20

Petulu yavali 2:7-9

Petulu yavali 2:4-6

Petulu yavali 2:1-3

Petulu yavali 1:20-21

Petulu yavali 1:15-19

Petulu yavali 1:8-14

Petulu yavali 1:5-7

Petulu yavali 1:1-4