Công vụ các sứ đồ 13:1-43

Công vụ các sứ đồ 12

Công vụ các sứ đồ 10:41-11:30

Công vụ các sứ đồ 10:1-40

Công vụ các sứ đồ 9:17-43

Công vụ các sứ đồ 8:26-9:16

Công vụ các sứ đồ 8:1-25

Công vụ các sứ đồ 7:9-60

Công vụ các sứ đồ 6-7:8

Công vụ các sứ đồ 5

Công vụ các sứ đồ 4

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu