Ivyiza vy'umugwa n'ukuza kwa Yesu Kristo

Twavumvise inyigisho ziri mu kiganiro ca nyuma muri izi nyigisho za bibiliya. Twarumvise ibikuru bikuru vyari muri izinyigisho harimwo ugutegurirwa kwakira Yesu Kristo agiye kugaruka. Ibikuru bikuru murizo ni Kristo Yesu, intsinzi yiwe n'ukugaruka kwiwe gutora ishengero ngo aze abane naryo imyaka n'imyaka , uwumwizera wese ntazotsindwa n'urubanza a…Soma cane

Ubwiza n'ugukayangana k'uwo mugwa

Tumaze iminsi tuganira kuvy'umugwa wera Yerusalemu musha aho Imana izovyagiza ishengero ryayo ngo bahabane nayo ibihe bitazoshira. Twarumvise yuko Yerusalemu musha atari umugwa w'amabuye n'ivyirore gusa ariko kandi hariho amazi hariho n'ibimera. Kuri uwo mugwa hazoba ivyo kurya nivyo nivyo kunywa ibihe vyose .

Ubwiza bw'umugwa Yerusalemu musha

Twaganiriye kuvyerekeye ubwiza bw'umugwa wera ariwo Yerusalemu musha Yohana yabonye wururuka uvuye mw'ijuru. Tumvise ukuntu amatanguriro y'urugo ruzitiye uwo mugwa ari amabuye cumi nabiri y'agaciro kanini eka n'ibirimba vy'uwo mugwa vyubakishijwe imaragarita ishize inkamba.

Ingene abazoba ku mugwa bazoba bameze

Tumaze iminsi tuganira ivy'ijuru risha n'isi nsha na cane cane umugwa wera ariwo Yerusalemu mushasha nkuko Yohana yavyeretswe . Twarumvise yuko aho hantu ariho Imana yateguriye abayizeye kuigira ngo baze babane nayo ibihe bitazoshira, bazokwama mu munezero kandi nta kintu kibabaza bazosubira kubona( Ivyah 21: 4 ) Aho hantu hameze neza gutyo ni kuri wa mugwa Yerusalemu musha.Uwo mugwa rero wateguriwe abana b'Imana aribo bamana inzara n'inyota vyo kugororoka.

Ivy'umugwa wera

Twaganiriye ivyo Yohana yeretswe vyerekeye ijuru risha n'isi nsha. Aho nahantu Imana yateguriye abayizera ngo baze bahabane nayo ibihe bitazoshira bari mu munezero ntangere. Aho hantu heza gutyo ni kuri wa mugwa wera ariwo Yerusalemu musha uwo Yohana yeretswe wururuka uva mw'ijuru.

Rupfu na kuzimu batererwa mu muriro

Twaganiriye ivy'ubugingo butazoshira n'ijuru risha n'isi nsha aho ishengero ry'Imana rizoba mu munezero ntangere ibihe bitazoshira nk'uko Yohana abivuga mu majambo yahishuriwe ( Ivyah 21:2 )Uwo ni wa mugwa mwiza w'igitangaza abana b'Imana bazobamwo , ni wa mugwa Yesu yavuga ko ariho i muhira kwa Se aho yagiye gutegurira ikibanza abamwizeye.

Ingaruka z'ubugarariji

Tumaze iminsi tuganira kuvy'ukugaruka kwa Kristo aho azoba aje gushinga ubwami bwiwe bw'imyaka 1000. Twarumvise ko iyo myaka yose satani azoyimara aboshwe, abohewe ikuzimu hanyuma akarekugwa ngo amare igihe gito azimiza amahanga yo mu mpande zine z'isi. Azokoraniriza abami bayo mahanga kugwanya ingabo z'abera b'Imana ariko ayo mahanga azotikizwa n'umuriro w'Imana . Satani azoca atererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku asangeyo antikristo na wa muvugishwa wiwe w'ibinyoma. Munyuma abapfuye bazozuka abahambaye n'aboroshe barengutswe imbere y'intebe niniya yera ya Kristo kugira ngo bacirigwe urubanza rw'ivyaha vyabo.

Ivy'ubwami bw'Imana

Twihweje ivy'ubwami bw'Imana, twarumvise ko igihe Kristo azoshinga ubwami bwiwe bw'imyaka 1000 ngaha kw'isi azoganzanya n'abamwizeye, n'abera b'Imana bo mw'isezerano rya kera bazozuka nabo baganzanye nawe hamwe na abazoba barishwe muri ca gihe c'amarushwa ahambaye bahogwa ijambo rya Kristo no kumushingira intahe. Iyo myaka 1000 satani azoyimara aboshwe kugira ngo bikunde amahoro asasagare mw'isi. Ariko nk'uko vyanditswe inyuma yiyo myaka 1000, satani azorekugwa aje kuzimiza amahanga mu gihe gito.

Ivy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000

Twaganiriye kuvy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Twabonye ko ubwo bwami bwoba ari ubwami bw'amahoro butoshobora gusasagara kw'isi mu gihe satani akihafise umwidegemvyo. Ni co gituma twumvise ko satani azobanza kubohwa agakororerwa ikuzimu akamarayo imyaka 1000 kizoba ari igihe isi izoba inyotewe amahoro kuko izoba ivuye mu marushwa ahambaye n'intambara z'umurengera.

Ububasha n'uguhona kw'abansi b'Imana

Twarabiye hamwe amajambo avuga ivy'inganji ya Kristo n'uguhona kw'abansi biwe aho azogarukira aje gushinga ubwami bwiwe bw'amahoro ngaha kw'isi.

Ibizoba inyuma y'amarushwa akomeye

Mu kiganiro cacu giheruka, twarihweje ibizoba igihe c'inyuma y'amarushwa ico gihe kikazoza ishengero rimaze kuva mw'isi. Inyuma yayo marushwa twabonye ko ariho Yesu azoza gushinga ubwami bwiwe bw'imyaka 1000, azoza mu mubwiza bwiwe n'ububasha bukomeye. Azobanza kwiganzura abansi biwe, abone gushinga ubwami bwiwe bw'amahoro , hahirwa abazobana nawe.