Yohana yerekwa ivyo mw'ijuru

Twari tumaze iminsi tuganira ku vyete vyandikiwe ya mashengero ndwi yo muri Aziya. Ubuheruka twararabiye hamwe intangamara y'ivyo Yohana yeretswe ihengero ry'Imana rimaze gukugwa mw'isi rikajanwa mw'ijuru.

Ubupfu bw'I Lawodikiya n'impanuro Yesu yarihaye

Twaganiriye ku cete candikiwe ishengero ry'I Lawodikiya, ishengero Yesu agaya kuko ridakonje kandi ntiribire. Yesu rero arabwira iryo shengero ati icompa ugakonja canke ukabira. Twarumvise ko ishengero rikonje ari iryamaze guta ukwizera ritakigiramwo urukundo kandi rititaho ijambo ry'Imana. Iryo shengero ariryo ry'akazuyazi niryo Yesu avuga ati uri mutindi mbere warafutanye, uri impumyi kandi ugenda amenya.

Ivy'ishengero ry'I Lawodikiya

Ishengero ry'I Lawodikiya ryari ahantu heza mu kiyaya. Umwami Yesu rero mu vyo yandikiye iryo shengero atangura avugako rimubabaza kuko ridakonje kandi ntiribire nico gituma aribwira muri aya majambo dusoma ngo:ngira nkudahwe.

Ivy'Ishengero ry'I Filadelufiya

Twihweje icete candikiwe ishengero ry'I Filadelufiya ,ni rimwe mu mashengero abiri Yesu ataco ayagayako, n'ishengero rimeze uko Yesu agomba ko ishengero rimera mw'isi , ryari ishengero ryitondera ijambo ry'Imana. Isezerano Yesu yahaye iryo shengero ni ukurikura mw'isi ridaciye muri ca gihe c'amarushwa ahambaye azoba mu gihe c'iherezo.

Ivy'ishengero ry'I Sarudi

Twaganiriye ku cete candikiwe ishengero ry'I Sarudi, Yesu yabwiye iryo shengero ko ryoba maso kandi rikitondera ijambo ry'Imana. Yaravuze kandi yuko muri iryo shengero amazina y'abatanduje impuzu zabo ari make, abo nyene bake nibo basezeraniwe kugendana na Yesu bambaye impuzu zera.

Ivy'Ishengero ry'I Tuwatitra

Twashimikiye ku cete candikiwe ishengero ry'I Tuwatira. Twarumvise ko ishengero ryari rifise ishusho ry'ishengero ry'I kiroma nk'uko rimeze nuyu musi mbere ngo ryari ishengero ryirata ukumata mu vya kera vyaba bibi vyaba vyiza ntirihinduke. Ishengero ryari ryuzuyemwo abantu benshi cane batari abakristo b'ukuri. Ivy'ubukristo vyari bisukiranye n'ivy'ubupfumu. Inyigishoo zizimiza zari nyinshi kandi ishengero ryarazakiriye rirazubakirako.

Ivyandikiwe ishengero ry'I Perugamo

Twaganiriye ku cete candikiwe ishengero ry'I Perugamo. Ingorane z'iryo shengero ry'I Perugamo kwari ukwakira no gukomeza inyigisho zinyuranye n'ijambo ry'Imana .Iryo shengero ryarimwo abakristo benshi badahagaze neza muri Kristo.

Ivyandikiwe ishengero ry'I Simuruna

Twize ku cete candikiwe ishengero ry'I Simuruna. Twarumvise yuko ishengero ry'I Simuruna ryaranzwe no kubabazwa rizira izina rya Kristo. Twasanze rero ico cete kimwo amajambo yo kuremesha ishengero kubw'imibabaro bategerezwa gucamwo. Ico gihe cabo cari igihe c'ihamwa ry'ishengero.

Impanuro zahawe abo muri Efeso

Twihweje ikete Umwami Yesu yandikiye ishengero ryo muri Efeso. Ikindi twabonye n'impanuro zahawe iryo shengero hamwe n'impera Yesu abikiwe abihanganye gushika kw'iherezo.

Ivyo Yesu yandikiye ishengero ryo muri Efeso

Ubuheruka twihweje ivy'Umwami Yesu yandikiye ishengero ryo muri Efeso icishije kumuvugishwa wayo Yohana. Ico twokwibukanya nuko muri ivyo bihe ico gisagara ca Efeso cari kinini cane kandi giteye imbere muvy'ubutunzi.Cari kimeze nk'umugwa mukuru wa karere ka Aziya ntoya ariko ivyaha vyahakorerwa vyari umurengera na cane cane ivyaha vy'ubusambanyi n'ibindi vyinshi bijanye no gusenga ibigigwamana.

Yesu asobanurira Yohana ivyo yeretswe

Twumvise ingene Yohana ari mu kizinga ca Patimo yabonye ubwiza bwa Yesu. Ijwi ry a Yesu ryavuganye nawe ryamubwiye riti:ico ubona ucandike mu gitabo ukirungikire amashengero ndwi(7) ariyo :Efeso, Simuruna , Perugamo, Tuwatira, Sarudi, Firaderufiya n'I Rawodikiya.