రోమీయులకు 12:1-10

రోమీయులకు 11:19-36

రోమీయులకు 11:1-18

రోమీయులకు 10:16-21

రోమీయులకు 10:1-15

రోమీయులకు 9:13-33

రోమీయులకు 9:1-12

రోమీయులకు 8:28-39

రోమీయులకు 8:13-27

రోమీయులకు 8:1-12

రోమీయులకు 7:13-25