1 కొరింథీయులకు 3:1-9

1 కొరింథీయులకు 2:1-16

1 కొరింథీయులకు 1:13-31

1 కొరింథీయులకు 1:1-12

1 కొరింథీయులకు ఉపోద్ఘాతం

2 దినవృత్తాంతములు 34:15- 36

2 దినవృత్తాంతములు 32:1-34:14

2 దినవృత్తాంతములు 30-31

2 దినవృత్తాంతములు 28-29

2 దినవృత్తాంతములు 26-27

2 దినవృత్తాంతములు 24-25