Mica 6:6-8

Micah je woli ti o gbo ipe lati odo Olorun

Mica 6:1-5

Won o fi owo le enu eti won osi di

Mica 5:2-15

Emi o duro de Olorun ibala mi Olorun mi yo gbo temi

Mica 5:1-2

Awon oloro won kun fun iwa ipa, ati awon ti ngbe inu re ti soro

Mica 4:6-13

Emi o si kr aje kuro lowo re iwo ki yio si ni alaifose,ni Oluwa wi

Mica 4:1-2

Ki a ma rin ni ona otito re gbogbo, ki a si maa se elerii fun gbogbo

Mica 3:3-12

Eleyi ni yo je alafia nigbati ara Assiria yio wa si ile wa

Mica 2:12-3:4

Emi osi da awon amukun si fun iyoku.

Mica 2:1-11

Ao si gbe e ga ju awon oke kekeke lo.

Mica 1:13-2:1

Olorun ba awon omo Isreali wi

Mica 1:8-12

A gbodo kiyesi ara ki ari pe a ko ya wobia