Bobolε 47:13-47:27

Zozɛf ti sran kpa. Kan nga bɔ be sielɛ sran’m be klo i sa i nzuɛn kpa’n ti. Yɛ kusu junman kwlaa nga bɔ be fa wlɛ sa nun ɔ yo kpa, afin Nyanmiɛn sa’n wo i su

Bobolε 47:13-47:27

Zozɛf ti sran kpa. Kan nga bɔ be sielɛ sran’m be klo i sa i nzuɛn kpa’n ti. Yɛ kusu junman kwlaa nga bɔ be fa wlɛ sa nun ɔ yo kpa, afin Nyanmiɛn sa’n wo i su

Bobolε 46:8-47:13

Kɛ be juli Ezipt lɔ'n, famiɛn nin Zakɔb be jali nun anyiyɛ nun

Bobolε 45:21-46:8

Be seli Zakɔb kɛ i wa Zozɛf yɛ ɔ sie Ezipt mɛnn nin-ɔ. Nan i wan ɔ wɔ ko trɛn i wun lɔ

Bobolε 45:1-45:24

Kɛ Zozɛf nin niaan mun be yali nun bɔ trɛ i awlɛn ɔ tra-man’n ɔ fɛli wun kleli be. Ndɛ sɔ sangannin be ankundan.

Bobolε 44:1-44:18

Kɛ bɔ si be nyoliɛ ti’n, Zozɛf ɔ’a sɛ i niaan mun. I wan ɔ yo i sɔ nian sɛ ba kaci o.

Bobolε 43:1 -43:32

Ka nan ba sa be sin Ezipt lɔ ekun Zozɛf seli Zakɔb mma’m bɔ be wɔ aliɛ tolɛ’n, kɛ, sɛ be bɛ i nyrun ekun nwun, be kasiɛn su be su.

Bobolε 41:45-42:29

Zozɛf ja li bla Ezipt lɔ. ɔ wuli i wa nyɔn Manase nin Efraim ka nan awe blɛ dan’n bɔ faraɔn cɛnnin su laliɛ wa ju.

Bobolε 41:14 -41:45

Laliɛnga Ezipt famiɛn cɛnnin sran fi wa kwla tumɛn i bo. Sanngɛ Nyanmiɛn man Zozɛf ɔ’a tuli laliɛ sɔ’n i bo mannin faraɔn

Bobolε 40:1-41:14

Bisuafuɛ nnyɔn be cɛnli laliɛ. Nyanmiɛn man Zozɛf tuli be laliɛ kungun be bo

Bobolε 39:1 -39:21

Potifar bɔ ti Ezipt famiɛn i gladi be su kpɛn’n, kɛ ɔ toli Zozɛf’n ɔ fɛli kɛ i gbanflɛ sa i awlo nun lɔ afin ɔ klo li-i sa kpa. Like kwlaa nga Zozɛf sa kɛn i, Nyanmiɛn man ɔ yo ye.