योहानाचे पहिले पत्र 4:11-21

योहानाचे पहिले पत्र 4:7-10

योहानाचे पहिले पत्र 4:4-6

योहानाचे पहिले पत्र 4:2-3

योहानाचे पहिले पत्र 3:21-4:1

योहानाचे पहिले पत्र 3:15-20

योहानाचे पहिले पत्र 3:11-14

योहानाचे पहिले पत्र 3:9-10

योहानाचे पहिले पत्र 3:6-8

योहानाचे पहिले पत्र 3:4-5

योहानाचे पहिले पत्र 2:29-3:3