नहूम 1:1-2

नहूम परिचय

योहानाचे तिसरे पत्र 12-15

योहानाचे तिसरे पत्र 1:10-11

योहानाचे तिसरे पत्र 1:5-9

योहानाचे तिसरे पत्र परिचय, 1:1-4

योहानाचे दुसरे पत्र 1:8-13

योहानाचे दुसरे पत्र 1:6-7

योहानाचे दुसरे पत्र 1:2-5

योहानाचे दुसरे पत्र परिचय, 1

योहानाचे दुसरे पत्र परिचय