પ્રકટીકરણ 7:15-8:4

પ્રકટીકરણ 7:9-14

પ્રકટીકરણ 7:1-8

પ્રકટીકરણ 6:7-17

પ્રકટીકરણ 6:3-6

પ્રકટીકરણ 5:6-6:2

પ્રકટીકરણ 5:1-5

પ્રકટીકરણ 4:5-11

પ્રકટીકરણ 4:1-4

પ્રકટીકરણ 3:20-22

પ્રકટીકરણ 3:15-19