યાકૂબનો પત્ર પરિચય , 1:1

હોશિયા 14

હોશિયા 12:7-13:15

હોશિયા 11:1-12:6

હોશિયા 10

હોશિયા 9

હોશિયા 8

હોશિયા 7

હોશિયા 6

હોશિયા 5

હોશિયા 4