1 તીમોથીને પત્ર 6:1-21

1 તીમોથીને પત્ર 5:4-25

1 તીમોથીને પત્ર 4:7-5:3

1 તીમોથીને પત્ર 4:1-6

1 તીમોથીને પત્ર 3:8-16

1 તીમોથીને પત્ર 3:1-7

1 તીમોથીને પત્ર 2:8-15

1 તીમોથીને પત્ર 2:1-7

1 તીમોથીને પત્ર 1:9-20

1 તીમોથીને પત્ર 1:3-8

1 તીમોથીને પત્ર 1:1-2