ઉત્પત્તિ 9:18-10:10

ઉત્પત્તિ 9:1-17

ઉત્પત્તિ 6:14-8:22

ઉત્પત્તિ 6:1-13

ઉત્પત્તિ 5:1-32

ઉત્પત્તિ 4:1-26

ઉત્પત્તિ 3:6-24

ઉત્પત્તિ 2:10-3:5

ઉત્પત્તિ 1:20-2:9

ઉત્પત્તિ

માર્ગદર્શિકા -10