అపొస్తలేర్ కామ్ 16:20-17:14

అపొస్తలేర్ కామ్ 15:36-16:19

అపొస్తలేర్ కామ్ 15:13-35

అపొస్తలేర్ కామ్ 15:1-12

అపొస్తలేర్ కామ్ 14

అపొస్తలేర్ కామ్ 13:6-52

అపొస్తలేర్ కామ్ 12:6-13:5

అపొస్తలేర్ కామ్ 11:1-12:5

అపొస్తలేర్ కామ్ 10:9-48

అపొస్తలేర్ కామ్ 9:26-10:8

అపొస్తలేర్ కామ్ 9:1-25