Kusanthula Baibulo

Kusanthula mau pawekha nkopindulitsa

Kuwerenga Baibulo

Powerenga Mau yambani ndi pemphero

Pemphero ndi lofunika kuti timve zomwe Mulungu akulankhula kwa ife mu Mau ake

Kufunika kwa mau otsogolera

Kutanthauzira mau ena okhuzana ndi Baibulo

Baibulo lichokera kwa Mulungu

Mulungu ndi amene analankhula ndi anthu ake mmalemba

Kufunika kwa Baibulo

Baibulo ndi lofunika pamoyo wa aliyense

Kulembetsa email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Zikomo polembetsa kuti muzilandira zizidziwiso kuchokera ku TWR360

Zina zofunikira zikusowekera