Kusagwirizana kapena kutsutsana ndim’chitidwe wopembedza mafano

Kuonongeka kwa mphamvu za maufumu a anthu amitundu ina

Zotsatira za maufumu anayi apa dziko lonse lapansi

Danieli afotokonzera loto la mfumu.

Zofuna za mfumu Nebukadnezara

Nkhani ya Danieli ndi Nebukadnezara

Danieli asankha kukhala wokhulupirika kuukapolo.

Kuunika Chiyambi cha buku la Danieli.

Kuonetsedwa kwa chikondi cha Kristu kwa ife ndi kuonetsa momwe chikondi chapa abale chiyenera kuyendera

Mpingo uyenera kuchita ntchito zabwino

Mpingo uyenera kukhala ndi chiphunzitso choyenera