Kristu ndiye woposa unsembe waAlevi.

Kristu ndiye woposa Yoswa.

Kuopsa kokaikira m’chikhulupiriro ndi kuti Kristu ndiye woposa Yoswa

Kupitili zakuona kuopsako kaikira m’chikhulupiriro

Kuopsa kokaikira m’chikhulupiriro

Kristu ndiye woposa Mose

Kubwereza kuona kuposa kwa Kristu pa angelo mu umunthu wake

Ukuruwa Kristu kwa angelo muumunthu wake

Kupambana kwa Kristu kwa angelo muumunthu wake

Kristu muulemero ndi ukulu wake ndi woposa angelo, koma muumunthu wake ndiwochepa

Kristu ndiye woposa angelo