Israyeli adzalira chifukwa cha chilango, ndipo sadzakumbukira mau a Mulungu.

Masomphenya amtanga wa zipatso za chilimwe

Masomphenya atatu a chikondi cha Mulungu ndi chilango cha Israyeli.

Uchimo wa mtundu wa Israyeli

Munthu aliyense ayenera kuopa tsiku la Ambuye

Israyeli afune Mulungu

Kuopsa kwa chilango chomwe chikudza

Kulangika kwa Israyeli m’mbuyomo sikunabweretse kulapa tchimo

Mulungu achenjeza asanapereke chilango

Mlandu wa Israyeli kuphatikiza Yuda.

Mulandu wa Israyeli