Chithunzi cha Ufumu wa zaka chikwi

Mfumu ilowa mu Yerusalemu

Ulosi wa kupambana kwa Alexander

Moyo wa Yerusalemu wakale, watsopano ndi wam’tsogolo

Israyeli muufumu wa zaka chikwi

Miyambo siingathe kusintha cholinga cha Mulungu pa Yerusalemu

Pamene mtima ukhala woipa, miyambo ikhala yoipanso

Pamene mtima ulungama, miyambo ilungamanso

Ubwino ndi kuipa kotsatira miyambo

Ambuye Yesu ndiye Mfumu komanso Wansembe

Ambuye Yesu Kristu, akuonetsedwa ngati Yoswa ndi Nthambi