Munthu aliyense akalandira chilango chifukwa cha tchimo lake

Mulungu akukonzekerakupereka korona wa moyo, popeza sayesamwakaduka

Mulungu amatipatsa chipiriro kudzera m'mayesero

Mulungu amalola mayesero kutiayese chikhulupiriro

Israyeli ayenera kuweruzidwa, koma Mulungu samutaya.

Israyeli adzakhala mpesa wopanda ntchito

Chilango cheni-cheni cha Israyeli

Israyeli abwerera ku mafano ya ana ang’ombe ndi ku maguwa a Uchimo

Israyeli atembenukira ku Aigupto ndi Assyria

Israyeli ali ndi mwayi wobwereranso kwa Mulungu pachilango chatsopano

Israyeli achoka pamaso pa Mulungu ndipo Mulungu achokanso kwa iye