Zinthu Zotsiriza

Mulungu wokhala pakati pa anthu ake

Miyala ya maziko

Maonekedwe kapena chithunzi cha Yerusalemu watsopano

Moyo watsopano

Moyo wamuyaya

Chiweruzo chotsiriza

Kumasulidwa kwa Satana

Ufumu wa zaka chikwi

Kubwera kachiwiri kwa Ambuye Yesu Kristu

Mkwati ndi mkwatibwi