Mkhristu Akhazikike Kugwira Ntchito poyembekezera Kubwera kwa Yesu Khristu

Udindo wa Okhulupirira

Kubwera kwa Wokana Khristu (Antichrist)

Tsiku la Ambuye

Mazunzo, Kumwamba, ndi Gahena

Mau Oyamba

Malamulo ya a Khristu

Chiyembekezo chakudza kwa Kristu chitilimbikitse kutumikira Mulungu

Ziphunzitso zina zokhudza Mkwaturo

Chitonthozo cha Chiyembekezo pa Kubweranso kwaYesu Khristu

Malangizo pa makhalidwe oyenera mkhristu