Wokhulupirira ayenera kukondana wina ndi mnzake

Akristu ayenera kukondana wina ndi mnzake.

Akristu ayenera kukondana wina ndi mnzake

Akristu ayenera kuchenjera ndi aphunzitsi onyenga.

Akristu ayenera kuchenjera ndi aphunzitsi onyenga

Wokhulupirira ayenera kuchenjera ndi aphunzitsi onyenga.

Kuonetsedwa kwa chikondi mu ntchito, ndi chitsimikizo chakuti pemphero lidzamveka

Makhalidwe awiri a wokhulupirira

Makhalidwe awiri a munthu wokhulupirira

Chikondi cha Atate kwa ana ake.

Chikondi cha Atate pa ana ake

Wokhulupirira ayenera kumdziwa Kristu

Kumdziwa Yesu Kristu

Kulembetsa email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Zikomo polembetsa kuti muzilandira zizidziwiso kuchokera ku TWR360

Zina zofunikira zikusowekera