Zochitika pakati pa lipenga lachisanu ndi chimodzi ndi lipenga lachisanu ndi awiri.

Lipenga lachisanu ndi chimodzi

Lipenga la chisanu

Zomwe malipenga anayi, aimira

Chizindikiro cha malipenga asanu ndi awiri

Kumasula chizindikiro cha chisanu ndi chiwiri

Anthu obvala zobvala zoyera

Anthu wosindikizidwa ndi woomboledwa

Kusindikiza anthu wokhulupirika

Zochitika pakati pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi ndi chisindikizo cha chisanu ndi chiwiri

Imfa ndi chizindikiro chachisanu ndi chisanu ndi chimodzi