Dongosolo lokhazikitsa akuru mumpingo wokhazikika

Mau oyamba a buku la Tito.

Kupembedza mu ufumu wa Mulungu

Zotsatira za kutsikira kumapiri ya Israyeli

Kubwereza nkhani ya kuonongeka kwa Israyeli ndi Gogi

Kuonongeka kwa Israyeli ndi Gogi

Chithunzi cha kuukakwa Israyeli

M’busa wa Mulungu woona ndi kubwezeretsedwa kwa Israyeli

Ezekieli apatsidwanso udindo wa uneneri

Kugwa kwa chilango ndi nyimbo ya maliro a Farao

Ulosi ndi nyimbo ya maliro ya Aigupto