Uchimo wa Israyeli

Uchimo wa Israyeli

Mulandu wa Israyeli ndi chilango chake

Mulandu wa Israyeli ndi chilango chake

Kodi Mulungu amafuna kugwiritsa ntchito munthu wotani?

Kodi Mulungu amafuna kugwiritsa ntchito munthu wotani?

Kulapa machimo kudzera m’chipulumutso chomwe chinachitika kale

Mesiya anachoka pamtanda ndi kulowa Ufumu wa zaka chikwi

Mesiya anachoka pamtanda ndi kulowa Ufumu wa zaka chikwi

Ulosi wakudza kwa Kristu

Ulosi wakudza kwa Kristu

Ulosi wa m’tsogolo

Ulosi wa m’tsogolo

Ulosi wa masiku otsiriza

Ulosi wa masiku otsiriza

Machimo ya aneneri ndi ya atsogoleri a m’Yerusalemu.

Machimo ya aneneri ndi ya atsogoleri a m’Yerusalemu

Lonjezo kwa anthu wotsala wokhulupirika ndi chilango pa atsogoleri.

Lonjezo kwa anthu wotsala wokhulupirika ndi chilango pa atsogoleri.

Mneneri Mika aonetsa machimo eni-eni a Israyeli

Mneneri Mika aonetsa machimo eni-eni a Israyeli