ஓசியா 12 : 1 - 14 : 9

ஓசியா 11 : 1 - 12

ஓசியா 10 : 3 - 15

ஓசியா 9 : 3 - 10 : 2

ஓசியா 8 : 1 - 9 : 2

ஓசியா 7 : 1 - 10

ஓசியா 6 : 1 - 11

ஓசியா 5 : 1 - 15

ஓசியா 4 : 6 - 19

ஓசியா 3 : 5 - 4 : 5

ஓசியா 2 : 17 - 3 : 4

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை