லேவியராகமம் 5 : 1 - 5 19

லேவியராகமம் 4 : 3 - 4 : 35

லேவியராகமம் 3 : 6 - 4 : 2

லேவியராகமம் 2 : 1 - 3 : 5

லேவியராகமம் 1 : 3 - 17

லேவியராகமம் அறிமுகம் 1 : 1 - 3

மாற்கு 15 : 27 - 16 : 20

மாற்கு 14 : 43 - 15 : 26

மாற்கு 14 : 10 14 : 42

மாற்கு 13 : 14 - 14 : 9

மாற்கு 12 : 41 - 13 : 13

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை