ನಹೂಮನು ಪೀಠಿಕೆ

3 ಯೋಹಾನ 11-14

3 ಯೋಹಾನ 8-10

3 ಯೋಹಾನ 3-7

3 ಯೋಹಾನ ಪೀಠಿಕೆ, 1-2

2 ಯೋಹಾನ 9-13

2 ಯೋಹಾನ 7-9

2 ಯೋಹಾನ 4-6

2 ಯೋಹಾನ 1-3

2 ಯೋಹಾನ ಪೀಠಿಕೆ

ಮೀಕನು 7:19-20