ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 32:30-33:23

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 31:12-32:29

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 30:11-31:11

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 28:31-30:10

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 27:4- 28:30

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 26:1-27:3

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 25:17-40

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 24:8-25:16

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 23:18-24:7

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 22:6-23:17

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 21:1-22:5