ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಪೀಠಿಕೆ, 1:1-4

2 ತಿಮೊಥೆ 4:9-21

2 ತಿಮೊಥೆ 4:1-8

2 ತಿಮೊಥೆ 3:9-17

2 ತಿಮೊಥೆ 3:1-8

2 ತಿಮೊಥೆ 2:14-26

2 ತಿಮೊಥೆ 2:1-13

2 ತಿಮೊಥೆ 1:5-18

2 ತಿಮೊಥೆ ಪೀಠಿಕೆ, 1:1-4

1 ತಿಮೊಥೆ 6:1-21

1 ತಿಮೊಥೆ 5:4-25