1 ಅರಸುಗಳು 2:1-46

1 ಅರಸುಗಳು ಪೀಠಿಕೆ, 1:1-53

2 ಸಮುವೇಲ 24:1-25

2 ಸಮುವೇಲ 23:1-39

2 ಸಮುವೇಲ 21-22

2 ಸಮುವೇಲ 19:9-20:26

2 ಸಮುವೇಲ 17:1-19:8

2 ಸಮುವೇಲ 15-16

2 ಸಮುವೇಲ 13-14

2 ಸಮುವೇಲ 12:1-31

2 ಸಮುವೇಲ 10-11