2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:3-12

2 ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪೀಠಿಕೆ, 1:1-2

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:14-28

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:6-13

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4:15-5:5

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4:13-14

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4:7-12

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4:1-6

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 3:2-13

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:14-3:1

1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:7-13