यहूदा 1:17-18

यहूदा 1:14-16

यहूदा 1:12-13

यहूदा 1:9-11

यहूदा 1:7-8

यहूदा 1:5-6

यहूदा 1:3-4

यहूदा 1:1-2

यहूदा परिचय

सपन्याह 3:9-20

सपन्याह 3:1-8