આમોસ 4:6-13

આમોસ 4:1-5

આમોસ 3:7-15

આમોસ 3:1-6

આમોસ 2:8-16

આમોસ 2:1-7

આમોસ 1:1-15

આમોસ ઓળખાણ

પિતરનો પહેલો પત્ર 5:3-14

પિતરનો પહેલો પત્ર 4:12-5:2

પિતરનો પહેલો પત્ર 4:1-11