કોલોસીઓને પત્ર 3:12-25

કોલોસીઓને પત્ર 3:4-11

કોલોસીઓને પત્ર 3:1-3

કોલોસીઓને પત્ર 2:13-23

કોલોસીઓને પત્ર 2:1-12

કોલોસીઓને પત્ર 1:24-29

કોલોસીઓને પત્ર 1:15-23

કોલોસીઓને પત્ર 1:6-14

કોલોસીઓને પત્ર ઓળખાણ, 1:1-5

ગીતોનું ગીત 8:6-14

ગીતોનું ગીત 8:1-5