લુક 1:1-25

લેવીય 26:31-27:34

લેવીય 26:3-30

લેવીય 25:11-26:2

લેવીય 25:1-10

લેવીય 24:1-23

લેવીય 23:9-44

લેવીય 23:1-8

લેવીય 22:1-33

લેવીય 21:1-34

લેવીય 20:10-27