મીખાહ 1:16-2:3

મીખાહ 1:7-15

મીખાહ 1:4-6

મીખાહ 1:1-3

મીખાહ ઓળખાણ

યોહાનનો પહેલો પત્ર 5:15-21

યોહાનનો પહેલો પત્ર 5:10-14

યોહાનનો પહેલો પત્ર 5:5-9

યોહાનનો પહેલો પત્ર 5:4

યોહાનનો પહેલો પત્ર 5:1-3

યોહાનનો પહેલો પત્ર 4:12-21