ન્યાયાધીશો 6:1-40

ન્યાયાધીશો 4:1-5:31

ન્યાયાધીશો 3:1-31

ન્યાયાધીશો ઓળખાણ, 1-2

યહોશુઆ 23:1-24:33

યહોશુઆ 22:1-34

યહોશુઆ 20:1-21:45

યહોશુઆ 15-19

યહોશુઆ 13:1-14:15

યહોશુઆ 11:1-12:24

યહોશુઆ 10:1-43