Filipianëve 1,1-6

Fjalët e urta 30,27-1,4

Fjalët e urta 30,7-31

Fjalët e urta 28,13-30,6

Fjalët e urta 27,1-28,11

Fjalët e urta 25,23-26,28

Fjalët e urta 24,20-25,22

Fjalët e urta 23,19-24,19

Fjalët e urta 21,31-23,13

Fjalët e urta 21,4-30

Fjalët e urta 20,1-21,3