વિહંગાવલોકન: એફેસીઓને પત્ર Ephesians

#BibleProject #બાઈબલ #એફેસીઓને એફેસીઓને પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. એફેસીઓને પત્રમાં, પાઉલ બતાવે છે કે કેવી રીતે વંશીય રીતે જુદા હોવા છતાં પણ સુવાર્તા દ્વારા ઈસુ તથા એક બીજા પ્રત્યે સમર્પિત હોય એવા એકીકૃત સમુદાયોની રચના કરવી જોઈએ. વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivit…વધુ વાંચો

વિહંગાવલોકન: 2 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 2 Corinthians

કરિંથીઓને બીજા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. કરિંથીઓને બીજા પત્રમાં, વધસ્તંભનું અપમાંજનક કાર્ય કેવી રીતે આપણી મૂલ્ય વ્યવસ્થાને ઉથલપાથલ કરી નાંખે છે તે બતાવવા દ્વારા પાઉલ કરિંથીઓ સાથેના સંઘર્ષનો ઉકેલ લાવે છે. #BibleProject #બાઈબલ #કરિંથીઓને વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: કલોસ્સીઓને પત્ર Colossians

કલોસ્સીઓને પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. આ પત્રમાં, કલોસ્સીના ખ્રિસ્તીઓ બીજા ધર્મોના દબાણમાં ન આવી જાય તે માટે તેઓ ઈસુને સર્વ વાસ્તવિકતાના કેન્દ્ર તરીકે જુએ તે માટે પાઉલ તેમને ઉત્તેજન આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: ફિલિપીઓને પત્ર Philippians

ફિલિપ્પીઓને પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. આ પત્રમાં, ફિલિપ્પીના ખ્રિસ્તીઓની ઉદારતા માટે પાઉલ તેમનો આભાર માને છે અને જણાવે છે કે તેમને ઈસુના બલિદાનયુક્ત પ્રેમનું અનુસરણ કરવા માટે તેડવામાં આવ્યા છે. #BibleProject #બાઈબલ #ફિલિપીઓને વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: ગલાતીઓને પત્ર Galatians

ગલાતીઓને પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. ગલાતીઓને પત્રમાં, પાઉલ ગલાતીઓને તેમની મંડળીનું વિભાજન ન થાય તે માટે તોરાહના વિવાદાસ્પદ પાલનને બંધ કરવાનો પડકાર આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: 1 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 1 Corinthians

કરિંથીઓને પહેલા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. કરિંથીઓને પહેલા પત્રમાં, પાઉલ કરિંથના નવા વિશ્વાસીઓને બતાવે છે કે જીવનની સઘળી અતિ જટિલ સમસ્યાઓને સુવાર્તાના દ્રષ્ટિકોંથી અલગ રીતે જોઈ શકાય છે. #BibleProject #બાઈબલ #કરિંથીઓને વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર Romans 5-16

રોમનોને પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર રોમનોને પત્ર ૫-૧૬ ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. રોમનોને પત્રમાં, પાઉલ બતાવે છે કે ઈસુએ કેવી રીતે તેમના મૃત્યુ, પુનરુત્થાન અને પોતાના આત્માને મોકલીને કરેલા નવા કરાર દ્વારા ઇબ્રાહિમના નવા કુટુંબની રચના કરી. #BibleProject #બાઈબલ #રોમનોને વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર Romans 1-4

રોમનોને પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર રોમનોને પત્ર ૧-૪ ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. રોમનોને પત્રમાં, પાઉલ બતાવે છે કે ઈસુએ કેવી રીતે તેમના મૃત્યુ, પુનરુત્થાન અને પોતાના આત્માને મોકલીને કરેલા નવા કરાર દ્વારા ઇબ્રાહિમના નવા કુટુંબની રચના કરી. #BibleProject #બાઈબલ #રોમનોને #BibleProject #બાઈબલ # રોમનોને વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો Acts 13-28

પ્રેરિતોનાં કૃત્યોના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૩-૨૮ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. પ્રેરિતોનાં કૃત્યોમાં, જ્યારે ઈસુના શિષ્યો તેમના રાજ્યની સુવાર્તા જગતના દેશોમાં લઈ જાય છે ત્યારે તેમને સામર્થ્ય આપવા માટે ઈસુ પોતાના પવિત્ર આત્માને મોકલે છે. #BibleProject #બાઈબલ #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો Acts 1-12

પ્રેરિતોનાં કૃત્યોના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧-૧૨ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. પ્રેરિતોનાં કૃત્યોમાં, જ્યારે ઈસુના શિષ્યો તેમના રાજ્યની સુવાર્તા જગતના દેશોમાં લઈ જાય છે ત્યારે તેમને સામર્થ્ય આપવા માટે ઈસુ પોતાના પવિત્ર આત્માને મોકલે છે. #BibleProject #બાઈબલ #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: લૂક Luke 10-24

#BibleProject #બાઈબલ #લૂક લૂકના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર લૂક ૧૦-૨૪ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. લૂકની સુવાર્તામાં, ઈસુ ઈશ્વરના ઇઝરાયલ સાથેના કરારની વાતને તેની પરાકાષ્ઠાએ લઈ જાય છે અને ગરીબો તથા ધનીકોને ઈશ્વરના રાજ્યની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે